Altena Road Circuit

 

   

Kees Snepvangers

kijk op atletiek

Algemeen Regelement Altena Road Circuit

1. Het Altena Road Circuit wordt georganiseerd door de Altena Road Runners. De plaatselijke lopen kunnen een eigen organisator en/of eindverantwoordelijke van de hardloopwedstrijd hebben. De Altena Road Runners zullen in onderstaande als organisator van het circuit genoemd worden. Het Altena Road Circuit 2022 telt 5 wedstrijden.


2. Wil men voor het klassement in aanmerking komen, dan dient men aan tenminste 4 wedstrijden te hebben deelgenomen in dezelfde categorie. Hieronder wordt verstaan, na officiële inschrijving, de wedstrijd uitlopen en op de uitslagenlijst vermeld staan.
De eerste wedstrijd waaraan je deelneemt in het circuit is je huidige leeftijd bepalend in welke categorie je inschrijft.
Deze categorie blijft de gehele duur van het circuit gelden voor het klassement.


3. Voor het klassement en voor de wedstrijden gelden de volgende categorieën bij de mannen:
Senioren, Masters M35, M45, M55 en M65. Bij de vrouwen: Senioren, Masters V35, V45 en V55. Bij de jongens en meisjes zijn er vier categorieën: 0 t/m 7 jaar, 8 t/m 9 jaar, 10 t/m 11 jaar en 12 t/m 15 jaar.Er is geen onderscheid voor wedstrijdlopers (licentiehouders) en (recreanten).


4.  Bij elke wedstrijd worden er punten gegeven voor het klassement. In elke categorie krijgt de eerste 50 punten, de tweede 46, de derde 43, de vierde 41, de vijfde 40 en de volgende steeds 1 punt minder.

Voor de lopers die aan meer dan 4 wedstrijden deelnemen, geldt dat voor het klassement enkel de 4 hoogste scores meetellen en 2 bonuspunten voor de overige wedstrijden.
Bij een gelijk aantal punten in het klassement tellen eerst de meeste overwinningen, dan de meeste 2e plaatsen enz.
5.Prijzen:
Voor de beste 3 deelnemers per categorie zijn na afloop van de wedstrijd (geld)prijzen beschikbaar, dit wordt bepaald door de plaatselijke organisaties en hiervan kan en mag worden afgeweken.
 
Prijzengeld circuit:
Alle senioren categorieën: 50-40-30 euro.
Alle jeugdcategorieën:     30-20-10 euro.

Prijzen en herinneringen worden niet nagezonden of aan derden meegegeven tenzij dit vooraf is gemeld.

Om voor een herinnering in aanmerking te komen moet men minimaal aan 4 van de 5 wedstrijden deelgenomen  hebben.


6. De door de wedstrijdorganisatie voorgeschreven startnummers moeten duidelijk zichtbaar op de borst gedragen worden. De sponsor naam mag niet afgedekt of afgeplakt worden.


7.De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.


8. Op deze wedstrijd zijn de wedstrijdreglementen van de Atletiekunie van toepassing zoals die op de website van de Atletiekunie gepubliceerd zijn.


9. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.


10. Iedere deelnemer dient zich aan het corona reglement te houden die door de overheid gepubliceerd zijn en zover die op de wedstrijd dag van kracht zijn.


11. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.


12. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies of afsnijden van het parcours kan diskwalificatie tot gevolg hebben.


13. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisator ontheffing verleend is.


14. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisator.


15. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens e.d. is niet toegestaan.


16. Deelname aan het Altena Road Circuit staat alleen open voor hardlopers.


17. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Omloop van de Biesbosch af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.


18. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.


19. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.


20. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het Altena Road Circuit gemaakte foto’s en video’s op de website, kranten en social media.


21. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisator ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.


22. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator of wedstrijdleiding.


23. Als de wedstrijd moet worden afgelast op last van overheidsmaatregelen (waaronder Corona maatregelen), wordt het deelnamegeld niet terugbetaald.


24. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.


25. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.